Personuppgiftspolicy

Introduktion

Vi på Cake it easy respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan identifiera dig som enskild person (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer, bilder etc.) och som samlas in via våra digitala kanaler. 


Syftet med denna policy är att du ska känna dig säker på att vi behandlar informationen om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I policyn beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvarig. Vidare beskriver policyn dina rättigheter förhållande till Cake it easy angående behandlingen av dina personuppgifter. 


Det är viktigt för oss att du känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktinformation längst ned på sidan.

Personuppgifter vi samlar in

När du köper något av Cake it easy ingår du ett avtal med oss. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.


De personuppgifter som Cake it easy samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:


 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst
 • Bilder som du laddar upp för tryck på tårtan
 • Användarnamn och lösenord till våra användarsidor/-konto
 • Köp-, betal- och orderhistorik
 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår Webbplats eller via annan kontakt med oss
 • IP-adress

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Utöver att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund, kan Cake it easy komma att använda personuppgifterna för andra ändamål, vilka anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ett sådant.


 • Fullgörelse av avtal: För leverans av varor, för att genomföra betalning samt för att ge dig åtkomst till de tjänster som Cake it easy tillhandahåller (bl.a. kundtjänst, användarkonto och prenumeration på nyhetsbrev). Dina personuppgifter kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse

Externa samarbetspartners 

I de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster använder vi oss av externa samarbetspartners (personuppgiftsbiträden), De får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål. Vi använder externa samarbetspartners för att hjälpa oss med följande: 


 1. Produktion av tårtor (konditorier och bagerier)
 2. Betalningslösningar (t.ex. banker och andra leverantörer av betalningstjänster).
 3. Marknadsföring (t.ex. Googles annonstjänster, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
 4. IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, hosting, e-posttjänster, evenemangsplaneringslösningar, tekniskt stöd, interna kommunikationskanaler och underhåll av våra IT-lösningar).


Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång och bara dela information som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete. 

Internationell dataöverföring

Cake it easy använder tjänster och IT-system som är lokaliserade både inom och utanför EU/EES. Vi tar alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån är densamma som i EU/EES och på så vis håller en adekvat säkerhetsnivå, exempelvis genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag som är anslutna till Privacy Shield.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Personuppgifter vi samlar in ska inte lagras längre än vad som anses nödvändigt för att genomföra syftena för vilket personuppgifterna samlades in.


Vi sparar dina uppgifter enligt följande:


 • Kund: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter två år efter att köpet fullgjorts. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Registrerad användare: Om du registrerat dig med ett konto på Cake it easy, sparar vi dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig, men senast tre år efter senaste aktivitet om Cake it easy inte behöver uppgifterna av annan anledning enligt nedan.
 • Direktkontakt: Om du har kontakt med Cake it easy, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Produkt- och marknadskommunikation: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.


Oberoende av ovan anledningar, kan vi komma att lagra dina uppgifter en längre period om det är nödvändigt enligt tillämplig lagstadgad bevarandeperiod, såsom skatte och bokföringslagstiftning.

Ändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av större betydelse kommer vi informera om ändringarna innan de träder i kraft. 

Uppdatering av dina personuppgifter

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna bevarade i våra register är både riktiga och aktuella. Om dina personuppgifter ändras, var god och informera oss om sådana förändringar.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. 


Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto.


Vidare har du rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att Cake it easy för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format (data portability).


Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Cake it easys behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.


Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte går att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

Kontaktinformation

Om du har några frågor angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss:


CIE Sweden AB, Orgnr 559153-1735

Hagegata 22

0653 Oslo

Norge

post@cakeiteasy.se


Dataskyddsombud:

Steffen Gausemel Backe, post@cakeiteasy.se

 

Om dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy eller relevanta dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.